1 CZERWCA WCHODZĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY

31 maja 2017, 21:54

Z dniem 01.06.2017 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie nowych unormowań mających doprowadzić do surowszego i przede wszystkim bardziej skutecznego ścigania i karania kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego. Zmiany wprowadzone ustawą objęły przepisy pięciu ustaw: kodeksu karnego, kodeksy wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu postępowania sprawach o wykroczenia.

W dniu 23 marca 2017 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie z dniem 01 czerwca br. dotyczą przepisów Kodeksu karnego i polegają na zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na jego zdrowiu (art.177 § 2 w zw. z art. 178 § 1 k.k.), Dodano też nowy artykuł, który jako przestępstwo traktuje niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydania polecenia do zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną (art. 178b).

Wprowadzono obowiązek orzekania przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania sprawcy czynu określonego w art.178b (ucieczka przed pościgiem), art. 180a (prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo cofnięcia prawa jazdy) lub w art. 244 (niezastosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zaostrzono sankcje przewidziane za czyn opisany w art. 244 k.k. (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych) poprzez zmianę zagrożenia na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dodana w art. 2 nowelizacja Kodeksu wykroczeń polega na wydłużeniu okresu przedawnienia karalności za wykroczenie (a więc ścigania i orzekania). Art. 45 § 1 Kodeksu wykroczeń stwierdza, że przedawnienie karalności wynosi rok i jest liczone od dnia popełnienia czynu zabronionego. Jednak w razie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie w tym okresie, dochodzi do przedłużenia karalności do 2 lat, liczonych od dnia popełnienia czynu. Obecna nowelizacja stanowi, że karalność wykroczenia, w przypadku wszczęcia postępowania, ustaje po upływie 2 lat, liczonych od dnia zakończenia rocznego okresu przedawnienia karalności, czyli po upływie 3 lat od dnia popełnienia czynu.

W art. 3, w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym nakazuje organom prowadzącym postępowanie uzyskiwać informacje z centralnej ewidencji kierowców oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Przepis ten, zgodnie z art. 7 uchwalonej ustawy, będzie stosowany nie tylko do spraw nowych, ale tez do tych toczących się i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przepisy zmieniające ustawę- Prawo o ruchu drogowym wprowadzają zmiany w zakresie poddawania kierujących pojazdami i innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze mogły kierować pojazdem, badaniom w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu. Główną zmiana jest rezygnacja z badan zawartości w organizmie alkoholu dokonywanych na podstawie badań moczu. Takie rozwiązanie ma na celu harmonizację przepisów Prawa o ruchu drogowym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kolejna ze zmian wskazuje, ze każde z badan mających na celu ustalenie obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu może być przeprowadzone w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu.

W ostatniej ze zmienianych ustaw, w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, zadania związane z dystrybucją bloczków mandatowych przekazuje się do kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz w celu poboru grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, wprowadza się tzw. przelewy zdefiniowane.
Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Poz.966 – wejdzie w życie 1 czerwca 2017 roku, z wyjątkiem art. 5 pkt.1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola